Stiftarnas viljeinriktning

Årsstämma i

Koncentrerade stämmodeltagare studerar dagens dokument.

I fredags var det dags för Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årliga stämma. Den hölls på Bergsmansgård Tolvsbo. Ett trettiotal personer kom och den viktiga punkten om stiftarnas viljeinriktning diskuterades.

Lite bakgrund. Den 4 april hölls ett öppet seminarium, ett open space, om verksamhetens innehåll och organisation, vilket man kan läsa om i ett tidigare blogginlägg, och det framkom då att stiftarna anser att det är viktigt att fortsätta samverka kring vår gemensamma industrihistoria men att vissa förtydligande borde göras. Åsa Eriksson som är kommunstyrelsens ordförande i Norberg åtog sig att sammankalla stiftarna, göra ett förslag till en tydlig viljeinriktning som den fortsatta verksamheten kan inrikta sig på.

Här är dokumentet ” Stiftarnas viljeinriktning för Ekomuseum Bergslagen” som undertecknats av alla stiftarna.

 KULTURDRIVEN TILLVÄXT I BERGSLAGEN

Bakgrund: Ekomuseum Bergslagen har en viktig roll att spela i utvecklingen av Bergslagen och vi stiftare känner ett behov av att öka vårt engagemang.

Vår syn: För att skapa mer dynamik och skapa synergieffekter bör styrelsen och dess personal söka ökad samverkan med andra aktörer, både ideella, offentliga och privata.

Förutom styrelsen, som har en viktig roll i att ta fram vision och mål, styra, leda och följa upp verksamheten, behövs fler nivåer. Vi föreslår därför att utsedda tjänstemän hos stiftarna bör ta en mer aktiv roll i att vara referensgrupp och bollplank för verksamheten.

Stiftarnas förslag till årsstämmans direktiv till styrelsen:

Styrelsen får i uppdrag att verka för att fler kommuner kan bjudas in att samverka, utan att gå med i stiftelsen.

Styrelsen får i uppdrag att hitta en miljö att verka i tillsammans med andra aktörer i Bergslagen, t ex Strömsholms Kanalbolag, Intresseföreningen Bergslaget och dess projekt Bergslagssatsningen och Bergslagsakademien.

Styrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för marknadsföring som bygger på samverkan med befintliga turismorganisationer.

Styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till revidering av stiftelsens stadgar med syfte att

–       Bibehålla avgränsningen det industrihistoriska arvet

–       Tydliggöra kommunernas roll, både politikens och de kommunala tjänstemännens

–       Öka fokus på utveckling av kulturmiljöerna som besöksmål för breda grupper, nya ändamål, nya visningsformer, stärka kopplingarna till andra konstformer

–       Öka fokus på barn och unga

–       Öka fokus på hållbar och klok kommersialisering av kulturmiljöerna

–       Styra mot samverkan med andra aktörer i Bergslagen

–       Stärka samverkan med turismorganisationser, turistföretag och övrigt privat näringsliv

Styrelsen får i uppdrag att fundera över Ekorådets funktion, syfte och sammansättning. Hur ser kommunernas roll ut i rådet?

Styrelsen får i uppdrag att kalla till Samverkansmöte en gång per år, där kommunstyrelsens ordförande i de samverkande kommunerna och berörda museichefer samlas för information och diskussion.

Styrelsen får i uppdrag att arbeta fram mål och indikatorer för kulturdriven tillväxt i Bergslagen.

 

Övriga funderingar:

Befintliga anslag bör växlas upp (tillsammans med andra aktörer) med externa projektmedel för att möjliggöra utveckling av kulturmiljöer och besöksformer.

Kan (och vill?) Intresseföreningen Bergslaget vara ett paraply under vilket andra organisationer/projekt/nätverk verkar tillsammans?

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *