Landforsens hytta

Välbevarad mulltimmerhytta från slutet av 1700-talet. Besök omgivningen på egen hand. Väl skyltat.

 

Strax söder om Karbenning by bildar Svartån en fors, Landforsen. Här fanns förr flera hyttor och hammarsmedjor. Väster om ån låg Hästbäcks bergsmanshytta och hammare.

 

Öster om ån låg Landforsens hyttbacke. I slutet av 1600-talet övertogs den av Per Larsson Gyllenhöök, som även anlade Engelsbergs bruk. Driften upphörde på 1840-talet.

 

Mulltimmerhyttan, som står kvar på platsen, uppfördes i slutet av 1700-talet. Runt själva hyttpipan står kraftiga stenmurar och ovanpå dessa är byggt ett knuttimrat stockverk. I mellanrummet mellan timret och pipan isolerade man med sand eller mull, därav namnet.

 

Ursprungligen hade hyttan en öppning för flamman. Taket tillkom vid restaureringen för att skydda pipan från söndervittring. Bälgarna som blåste luft in i hyttpipan drevs med vattenkraft. Vattnet leddes i en ränna till ett överfallshjul. Vid hyttbyggnadens sydvästra hörn syns resterna efter hjulgravens väggar.

 

Över ån gick förr en hög träbro. Brofästena av sten står alltjämt kvar. I slänten mitt emot hyttan finns rester efter hyttans två rostgropar, som var byggda i slaggsten.

 

Sydöst om hyttan, mellan parkeringen och hyttan, är rester efter herrgården i vilken förvaltaren bodde. Det går att se flera källare, en stor husgrund med skorstensrösen. Många prydnadsbuskar och trädgårdsväxter finns också kvar som vittnar om den vackra trädgård som en gång fanns.

 

 

 

 

Norbergs turistinformation 0223-291 30.  Visit Norberg >