Grangärde kyrkby

Ett gammalt centrum för bergsmän. Kyrka från 1400-talet. Besök byn på egen hand. Väl skyltat. 

 

Kyrkbyn i Grangärde ligger på ett näs mellan sjöarna Bysjön och Björken. Den ståtliga bebyggelsen vittnar om att här har varit ett centrum i en bergsmansbygd med gamla anor. Kyrkan är den äldsta byggnaden, första bygget påbörjades på 1400-talet. Kyrkan som den ser ut idag är från 1700-talet.

 

Byn ligger strategiskt sedan den tid då transporterna gick längs det omfattande sjösystemet där inte mindre än fem sjöar är farbara. Här finns två mycket fina hamnmagasin från 1800-talets mitt uppbyggda i murad slaggflis.

 

Bebyggelsen innehåller flera välbevarade bergsmansgårdar, en herrgård samt prostgård. Två torgbildningar ger byn karaktär. Kring det ena torget nära kyrkan ligger affärer, det andra var förr socknens administrativa centrum med Gästgivargården som även var tingshus till år 1906 och säte för socknens styre. Här ligger också den stilrena Sockenstugan från 1924 med en stor väggmålning av Nils Öst. Strax intill ligger Finnstugan, övernattningsplats för folk från finnmarkerna vid kyrkobesöken. Från 1800-talets slut stammar det vita f. d. turisthotellet vid Bysjöns strand.

 

Söderut ligger Kaplansgården byggd på 1700-talet på grunderna av Norshyttan vid vattendraget mellan sjöarna Bysjön och Björken. På Korsnäsudden som ligger vid sjön Björkens västra strand, finns lämningar av bosättning från stenåldern samt ett gravfält från vendeltid.

 

www.grangardehembygdsforening.se