Semlaområdet

Kanal och slussar, rester av mäktiga Semla bruk från 1580. Slussvaktarbostad, kraftverk, ruiner, konstgjord ö. Besök på egen hand. Väl skyltat.

 

I det natursköna området vid Semla ligger den översta slussen på Strömsholms kanal. Men en gång var här gruvor, kända redan på 1300-talet, och ett mäktigt järnbruk.

 

Semla bruk nämns redan 1580. Storhetstiden inträffade under 1700-talet. Då fanns här tre härdar och två hammare. Driften övergick till Fagersta bruk år 1861. Ruiner efter en av hamrarna finns ännu kvar och slaggvarp vittnar om hyttplatsen.

 

Herrgården brann ned 1890, men Rättarbacken och trädgårdsmästarbostaden finns ännu kvar. Förändringen kom med tillkomsten av Strömsholms kanal. Slussarna vid Semla var de första som byggdes i kanalen och man blev då tvungen att riva hyttan. Vid kanalens ombyggnad vid 1800-talets mitt flyttades sträckningen längre västerut och de gamla slussarna övergavs.

 

På den konstgjorda ön mellan ån och kanalen kan man studera den gamla kanalfåran. Två slussvaktarbostäder finns bevarade. Vid ån ligger två kraftverk, det äldsta från sekelskiftet. Marken är kalkrik och trakten rik på lövskog. Längs kanalen finns en skyltad vandringsled.

 

 

 

 

Foto: Toppbild + bilder 2 & 4 höger: Fredrik Findahl