månadsarkiv: januari 2015

Lokalt Ekoråd i Smedjebacken

Lokalt ekoråd i Smedjebacken

Lokala ekorådet i Smedjebacken drar igång igen.

Det var länge sedan sist men nu ska kulturföreningarna få en chans att ta upp den tidigare traditionen igen. Lokala ekorådet startades för 25 år  sedan ungefär, i samband med att Ekomuseum Bergslagen inledde sin verksamhet.

Lokala Ekorådets uppgift är att vara ett ”råd” en samtals- och samrådsgrupp till nytta för till exempel kulturnämnden och andra nämnder och förvaltningar som behöver förankra och kommunicera kulturfrågor. Det lokala Ekorådet ska också utse två representanter till stora Ekorådet som representerar föreningslivet i ekomuseets alla sju kommuner. När detta fungerar kan det bli mycket kraftfullt och vara en viktig grundsten i ekomuseets utveckling.

Uppslutningen var god. Föreningar och organisationer som nappat på kallelsen var Bärkebruket, Norrbärke hembygdsförening, Flogbergssällskapet, Barkens ångbåtar, Stora Harnäs byalag, Johan Ahlbäckstiftelsen och Väster Silfbergs vänner. Från stora Ekorådet deltog ordföranden Anna-Karin Andersson. Nya ordföranden i kulturnämnden Helena Andersson dök också upp vilket ju var bra, och så var stadsarkitekten Sanna Broman inbjuden.

Anne Seppänen, kulturchef i Smedjebacken inledde mötet med att hälsa alla varmt välkomna och berättade att kulturförvaltningen behöver en träffpunkt för dialog med kulturföreningar över lag och eftersom kommunen är en av stiftarna i Ekomuseum Bergslagen behövs även ett tillfälle, några gånger om året, att samla föreningar och organisationer som arbetar med den lokala industrihistoriken, inte minst de som på något sätt knyter an till Smedjebackens nio besöksmål i ekomuseet.

En idé om en ”tillsynsman” lyftes fram på mötet. Bengt Norstedt framförde behovet av tillsyn vid besöksmålen. Kanske en eller flera volontärer skulle kunna vara de rätta att fungera som ”tillsynare”. Någon som under sommarmånaderna reser runt och kontrollerar att allt fungerar på besöksmålet, att skyltarna är ok, att broschyrer finns, kanske även har koll på staket och röjning med mera. En bra idé är det i varje fall, som bör tas omhand.

Ny översiktsplan i Smedjebacken är på gång. Stadsarkitekt Sanna Broman presenterade innehåll och metod. Planen ska beskriva hur långsiktig och god utveckling ska främjas  när det gäller bebyggelse, mark och vatten, men även viktiga kulturmiljöerna. Sanna kommer att förankra förarbetet och även den färdiga planen ordentligt eftersom den ska peka ut riktningen för kommunens utveckling.

Lokala Ekorådet fick en övningsuppgift  på stående fot, och i mars kommer de att inbjudas till en workshop tillsammans med Sanna. Rådets uppgift är då att vara samrådsgrupp gällande planens formulering om kultur- och kulturmiljöernas betydelse i översiktplanen.

Lokala Ekorådet komma alltså direkt in i samhällsplaneringen. Det kunde inte bli en bättre start.